Administratie Sigrid Kamp

 

 

Privacyverklaring Sigrid Kamp Administratie & Advisering

 

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Sigrid Kamp Administratie & Advisering geleverde

diensten.

 

Sigrid Kamp Administratie & Advisering, gevestigd te Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking

van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sigrid Kamp Administratie & Advisering verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van

mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij heeft verstrekt. Gegevens die Sigrid Kamp

Administratie en Advisering van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder

omschreven doeleinden en die door Sigrid Kamp Administratie & Advisering in ieder geval en ten

minste worden verwerkt, betreffen:

• Voorletters en achternaam

• Geslacht

• Geboortedatum

• Bedrijfsnaam

• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)

• Telefoonnummer (mobiel of vast)

• E-mailadres

• Bankgegevens

 

Verwerkt Sigrid Kamp Administratie & Advisering ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een

strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Sigrid Kamp Administratie & Advisering verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Waarom heb ik uw gegevens nodig?

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van Sigrid Kamp Administratie & Advisering, dan wil ik u

goed van dienst zijn. Ik gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

• U te informeren over mijn diensten.

• Als ik of de opdrachtgever hier wettelijk toe verplicht is, bijvoorbeeld bij Belasting of

Loonheffingaangifte.

 

Ik zal uw gegevens alleen voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt

waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Sigrid Kamp Administratie & Advisering gebonden aan de

daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt

Sigrid Kamp Administratie & Advisering zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy

statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan

deze privacyverklaring.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Sigrid Kamp Administratie & Advisering zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt

nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Sigrid Kamp Administratie & Advisering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze

uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan

een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Sigrid Kamp Administratie & Advisering gebruikt geen technische en functionele cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te

corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u mij een gespecificeerd verzoek.

 

Beveiliging

Sigrid Kamp Administratie & Advisering hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van

uw persoonsgegevens. Sigrid Kamp Administratie & Advisering heeft passende technische en

organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te

beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige

verwerking. Iedere persoon die bij Sigrid Kamp Administratie & Advisering toegang heeft tot

persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover

bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet,

zal Sigrid Kamp Administratie & Advisering u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek

kunt u indienen via de e-mail.

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement

kunt u contact met ons opnemen, via e-mail.

 

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 8 mei 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigrid Kamp Administratie en Advisering © Copyright 2012-2015